Obchodní právo

V oblasti obchodního práva a práva obchodních korporací poskytuje kancelář všestranné služby.

 • zajišťujeme veškeré právní služby a poradenství v souvislosti se založením a vznikem všech typů obchodních společností (společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost) a družstev, a všechny služby, které souvisejí se zahájením a realizací podnikatelských plánů klientů;
 • klientům pomáháme plánovat a realizovat přeměny obchodních společností, fúze, rozštěpení a restrukturalizace společností a rovněž zajišťujeme daňové poradenství i komplexní daňovou optimalizaci;
 • poskytujeme rady klientům v procesech změn, které souvisí s běžnou činností společností (změny v osobách společníků a statutárních orgánů, změny základního kapitálu, sídla apod.), činností obchodních společností a družstev;
 • právní audit, likvidace společností.
 • komplexní zajištění sféry pohledávek a jejich vymáhání včetně kombinace mimosoudního a soudního řešení;
 • prodej podniků, komplexní řešení koncernových vztahů;
 • investiční výstavbu technologických celků;
 • leasing, úvěrové vztahy;
 • zajištění závazků (zástavní právo, zajišťovací převody), změna a postoupení závazků;
 • řešení náhrady škody a bezdůvodného obohacení;
 • právo cenných papírů (akcie, jiné cenné papíry a investiční nástroje, směnky, povinné nabídky, převzetí a veřejné návrhy smluv na koupi akcií);
 • odpovědnost managementu a právních osob (civilní a trestní);
 • vypracování pracovních a manažerských smluv, komplexní právní podpora při tvorbě vnitřních firemních předpisů;
 • právní poradenství při změnách a ukončování pracovních poměrů.
Zpět nahoru

Občanské právo, rodinné právo, dědické právo

V této oblasti zejména pomáháme klientům řešit:

 • změny osobního stavu (rozvody manželství, konsenzuální i sporné) a poradenství související s úpravou majetkových poměrů manželů i problematiku předmanželských smluv;
 • péče o nezletilé děti, úpravu poměrů k nezletilým dětem a výživné včetně vymáhání dlužného výživného;
 • veškerou problematiku společenství vlastníků jednotek, změny stanov, volby orgánů, řešení sporných otázek;
 • privatizaci bytového fondu, převod bytových jednotek do vlastnictví a komplexní právní poradenství s tím související;
 • smluvní vztahy vznikající a související s nájmem a podnájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, vymáhání pohledávek z dlužného nájemného a služeb souvisejících s nájmem;
 • převody nemovitostí (kupní, směnné a darovací smlouvy), zajišťování závazků s využitím nemovitostí (zástavní právo a ručení, smluvní zřízení věcných břemen), včetně zastupování v řízení před katastrálním úřadem;
 • komplexní řešení spoluvlastnických vztahů, vypořádání spoluvlastnictví;
 • komplexní posouzení a zpracování všech typů a druhů smluv upravených občanským zákoníkem;
 • náhrady škody a bezdůvodného obohacení, změny závazků (postoupení pohledávek, dohody o narovnání apod.);
 • komplexní řešení majetkoprávních vztahů, developerské projekty a programy včetně řešení vztahů vznikajících a souvisejících s realizací těchto záměrů;
 • zastupování klientů v dědickém řízení, právní konzultace při pořizování právních dokumentů.
Zpět nahoru

Státní správa a samospráva

V oblasti státní správy a samosprávy poskytuje advokátní kancelář služby zejména v oblastech:

 • územní a stavební řízení, umisťování, povolování a odstraňování staveb, projednávání záměrů a vlivů staveb na životní prostředí (EIA);
 • přípravu a realizaci obnovitelných zdrojů energií;
 • ochrana a využití zvláštních zájmů v území (ochrana památek, ochrana přírody apod.);
 • řešení sporů a správních deliktů v oblasti životního prostředí a ostatních správních deliktů;
 • odpadové hospodářství, nakládání s odpady a obaly a jejich likvidace;
 • zastupování klientů ve správním a soudním řízení;
 • činností spojených se zakladatelskými funkcemi orgánů státu, právními a ekonomickými aspekty při správě obecního majetku, jeho inventarizaci a evidenci.
Zpět nahoru

Restituční právo

Kancelář má rozsáhlé zkušenosti v oblasti restitučního práva a poradenství v oblasti restitučních nároků uplatňovaných podle právních předpisů od r. 1990. V minulosti úspěšně absolvovala celou řadu restitučních sporů a obhájila oprávněné nároky svých klientů.

V současnosti se věnuje otázkám církevních restitucí a je připravena převzít zastoupení a řešit nároky klientů v této oblasti včetně přípravy všech potřebných podkladů pro uplatnění restitučních nároků.

Zpět nahoru

Developerské projekty, investiční záměry v oblasti nemovitostí

Kancelář poskytuje komplexní právní poradenství při přípravě a realizaci developerských projektů a jejich financování. Při této činnosti zejména:

 • zajišťujeme komplexní posouzení právních řešení projektu, posouzení výchozí situace a dokumentů k projektu (due diligence);
 • podílíme se na přípravě a realizaci financování, na poradenství při vypracování investičního záměru a uzavírání úvěrových smluv;
 • zajišťujeme smlouvy pro celý průběh přípravy a realizace staveb včetně poradenství při pojištění a uzavírání pojistných smluv;
 • zastupujeme klienty v řízení před správními orgány, zajišťujeme soudní a mimosoudní řešení sporů při výstavbě;
 • provádíme poradenství v souvislosti s uplatňováním vad vzniklých při výstavbě a vad vzniklých před nebo po předání nemovitosti;
 • jsme připraveni zajistit pro klienty další doplňkové služby, znalecké posudky, notářské služby, služby auditorů, finančních a daňových poradců apod.
Zpět nahoru

Sporná agenda

Zastupujeme klienty v obchodněprávních, občanskoprávních, pracovněprávních, správních a ústavněprávních sporech, v řízení u soudů všech stupňů a v řízení před Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem, a také v řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.

Pro klienty provádíme přípravu veškerých procesních podání, analyzujeme podmínky sporu a navrhujeme klientům optimální varianty pro postup ve sporu, procesní a vyjednávací postup a rovněž optimální variantu mimosoudního řešení sporů, jednání, přípravu a uzavření dohod o narovnání.

Zpět nahoru

Insolvenční řízení

V této oblasti poskytujeme poradenství zejména:

 • komplexní posouzení rizikového chování dlužníků;
 • příprava insolvenčních návrhů, oddlužení, reorganizace, poradenství při akvizicích společností a pohledávek v rámci insolvenčního řízení;
 • zastupování dlužníků, věřitelů a insolvenčních správců v rámci insolvenčního řízení.
Zpět nahoru